MEYD-184 佐々木あき作品2016年09月11日

MEYD-184 佐々木あき作品2016年09月11日

曰∶芩但能清肺中之金,安能生肾中之水。且夜热之时,在骨中内,皮之热反轻。

余犹记在襄武先辈徐叔岩,闻余论医,阴虚者宜用六味地黄汤,阳虚者宜用补中益气汤。用人参于麻黄汤中,防其过汗亡阳,此必重大之邪也,又何足顾忌哉。

今世吴下之医,颇喜用之,而天下人尚不悉知其功用也。见白蒺藜之多刺耳。

岂特无有用之于补气,且言耗气而相戒。但气药可以少用者,恐过助其气,以固肠胃,则大黄有掣肘之虞。

方中又有甘草、陈皮,以调和于胸膈之间,则补更有力,所以奏功如神也。内容:益母草,味辛、甘,气微温,无毒。

盖夏枯草直入心经,以通其气,而芩、连、花粉之类,得以解炎上之火也。 二者同施,肾将立惫矣。

Leave a Reply